Bild
Nästa artikel
Reparation av bilar får nya regler

Reparation av bilar får nya regler

NYHETER

En bil är numer en rullande dator fylld med känslig information om stöldskydd och förarstöd som inte alla ska eller kan hantera. I enlighet med detta kan framtidens krav komma att ändras när verkstäderna snart ansluts till SERMI. Men vet du vad SERMI är och hur det påverkar vilka verkstäder du kommer att kunna åka till?

Nu börjar så smått regelverket för SERMI att formas och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SVFV, skriver att det i september 2021 är stopp för icke-auktoriserade verkstäders möjligheter att ta fram information via OBD-uttagen hos fordonstillverkarna. Efter detta datum kommer endast godkända verkstäder och personal att ges tillgång till systemen.

Vi får först flytta oss tillbaka till åren runt 2000 när parallellimport blev ett begrepp, en rad regeländringar som innebar att försöka stöpa om fordonsmarknaden i EU till en enda för att öka konkurrensen och ge konsumenterna lägre priser. Så kan nog med fog hävdas blev fallet när det gäller priserna men det innebar också att generalagenternas investeringar kunde användas av mindre seriösa aktörer som åkte snålskjuts på dyra investeringar i form av konsumentskydd, eftermarknad och service. Samtidigt stod frustrerade kunder och krävde gratis reparationer hos företag som inte sålt det fordon kunden ägde.

I samband med detta släpptes verkstadsmarknaden fri, varje verkstad som ville skulle kunna utföra service på vilket fordon som hellst med bibehållen garanti men under förutsättning att arbetet utfördes på ett fackmannamässigt sätt. Detta skapade problem när det gällde garantier där generalagenten inte sällan ställde ut åttaganden som översteg vad lagstiftningen krävde. Kunde generalagenten kräva att servicen inom garantitiden utfördes på en verkstad knuten till dem?

Det uppstod en gråzon som ledde till juridiska tvister, inte minst om vem som var ansvarig för att garantiåttagandena efterlevdes och var gränsen gick mellan verkstaden ansvar för det utförda arbetet och importörens ansvar för fordonet. Generalagenterna hävdade samtidigt att de garantier de ställde ut inte omfattade parallellimporten eller ett fordon som kunden själv åkt till ett annat land för att köpa. Rent principiellt är det ju så att det inte är fabrikanten som står för konsumentgarantin utan det är det företag där kunden köpt sitt fordon. Dessa har i normalfallet i sin tur uppbackning av tillverkaren vilket inte kunden är inblandad i.


Det visade sig också bli problem med årsmodellsbestämningar eftersom olika länder hade olika system för detta och detsamma gäller fordonsversioner. Försäkringsbolagen blev förvirrade och satte olika premier på samma fordonstyp beroende på vem som sålt det.

Det blev vanligt med bedrägerier då det inte finns något gemensamt europiskt bilregister och ursprungskontrollen som utförs vid inregistrering av ett fordon som tidigare varit registrerat i ett anat EU-land har sina brister. Ingen kan garantera att fordonet är "äkta" och omidentifiering samt manipulerade mätarställningar förekommer allt för ofta. Detta problem finns även i Sverige men det är lättare att följa med hjälp av besiktningsprotokoll och serviceinformation. Detta har vi skrivit om i ett fördjupande reportage, Så kan din husbil försvinna, som du kan läsa här.

Nu introduceras SERMI som gäller hur åtkomsten till de informationsstinna databaser som dagens bilar har ska hanteras. Det har även förts diskussioner om vem som äger denna information men SERMI handlar enbart om åtkomsten. Här kan finnas känslig personrelaterad informationen om var bilen befunnit sig vid olika tidpunkter, hastigheter och körstil förutom mer fordonsrelaterad data som service och reprationer. I takt med att allt fler förarstödssystem introduceras lär mängden data öka över tid och bli allt känsligare, i synnerhet när data samkörs.

Bilfabrikanterna kräver därför att verkstäderna kan koppla upp sig mellan deras system och bilens så att den fordonsrelaterade informationen kan utbytas vilket samtidigt gör att det blir svårare att manipulera informationen. Ytterligare en fördel med ett sådant system är att informationen lagras på chassinummer och oavsett om fordonet flyttas från ett land till ett annat finns all information i en databas. De nationella bilregistren är inte alltid offentliga och samlar inte den typen av information men det blir möjligt att följa fordonet på ett helt nytt sätt. Systemet innehåller även säkerhetsrelaterade funktioner för att förhindra att fordonet blir stulet eller bortforslat. Då blir fristående verkstäder ett problem eftersom varje fabrikant har sitt eget system och fristående verkstäder i allmänhet hanterar "alla" fabrikat.

Den rättsliga bakgrunden till SERMI är Förordning (EG) nr 692/2008 och Artikel 13. Den handlar om tillgång till fordonens OBD och reparations- och underhållsinformation. 2021 är det därför stopp för icke-auktoriserade verkstäders möjligheter att ta fram information via OBD-uttagen hos fordonstillverkarna. Efter detta datum kommer endast godkända verkstäder och personal att ges tillgång.

– September 2021 är alltså deadline och då ska alla organisationer med flera inom EU vara redo för genomförandet och kunna ta emot ansökan om auktorisation och certifiering, säger Bo Ericsson på SVFV.

SERMI handlar även om de funktioner som fordonstillverkarna ska utforma för att förhindra att fordon stjäls i enlighet med FN-ECE-föreskrift 116 om enhetliga tekniska bestämmelser om skydd av motorfordon mot obehörig användning. Där stadgas att funktionerna ska utformas på ett sådant sätt att det inte ger obehöriga verkstäder eller andra obehöriga rätt att få tillgång till reparations- och underhållsinformation. Detta omfattar alla funktioner, vare sig de är säkerhetsrelaterade eller inte.

Resultatet blir att verkstaden måste vara ackrediterad och varje medarbetare kommer behöva ett personcertifikat. Ackrediteringssystemet innehåller processer för att få tillgång till säkerhetsrelaterade reparationer, underhåll, information och tjänster vilket kommer att ställa nya krav på den oberoende verkstaden. Många av de här kraven kommer garanterat en Godkänd Bilverkstad uppfylla, även om ytterligare moment kan tillkomma.

– Idag är jag glad över att vi har startat Godkänd Bilverkstad så att våra medlemmar hinner anpassa sig efter de nya kraven. Är man inte en Godkänd Bilverkstad är risken stor att verkstaden har mycket kvar att rätta till den dagen då tillgången till OBD-uttaget stängs för de icke certifierade verkstäderna, säger Bo Ericsson.

– Verkstaden som företag måste, för att bli certifierad, kunna uppvisa en rad olika faktorer. Då Godkänd Bilverkstad i stora drag handlar om befintlig lagstiftning blir det lättare att kunna visa att man uppfyller kraven för att bli certifierad verkstad i enlighet med SERMI. Dessutom hoppas vi som branschorganisation att få vara delaktiga i att sätta spelreglerna, säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF.

För den anställde handlar det bland annat om att en vandelsprövning görs och att rätt kompetens säkerställs. Detta görs för att kontrollera eventuellt brottsligt förflutet hos verkstadens anställda. Efter att en sådan gjorts, kommer varje enskild medarbetare att tilldelas ett säkert personligt digitalt certifikat och en PIN-kod som kommer att levereras av ett Trust Center. Nya kontroller kommer sedan att utföras var 36:e månad för både verkstaden och de anställda.

Alla Eurogarantverkstäder kommer också att dra nytta av att de är med i Eurogarant när SERMI införs.

Taggar: Nyheter

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.