Nästa artikel
Allt säkrare i trafiken men hastigheterna hålls dåligt 
NYHETER

Allt säkrare i trafiken men hastigheterna hålls dåligt 

Publicerad 25 april 2018 (uppdaterad 25 april 2018)
Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna på framför allt vägar och gator med lägre hastighetsbegränsning. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen, Trafikverket och VTI i den rapport om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens i dag, onsdag.

Transportstyrelsen skriver på sin hemsida att Sverige har som mål att halvera antalet omkomna i vägtrafiken mellan 2007 och 2020 och minska antalet allvarligt skadade med en fjärdedel. Antalet omkomna år 2017 uppgick enligt officiell statistik från Trafikanalys till 253 personer, jämfört med 270 året innan, och det är det lägsta antalet sedan andra världskriget. Målet med högst 220 antal omkomna till år 2020 är därmed möjligt att uppnå.

Singelolyckor är den enda olyckstyp där det skett en ökning i antal omkomna jämfört med 2016. Av de totalt 253 som omkom under 2017 var det 97 personer som omkom i singelolyckor med motorfordon. En hög andel av singelolyckorna är alkohol- och/eller drogrelaterade. Högre regelefterlevnad och sänkta medelhastigheter på vägarna bedöms vara de faktorer som har störst potential att minska antalet omkomna i trafiken. 

– Det är självklart positivt att färre personer omkommer i vägtrafiken, samtidigt är det oroande att trafikanter inte håller hastighetsbegränsningarna. Vi vet ju att hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får, säger Hans-Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.

De positiva siffrorna för 2017 har dock skett trots att hastighetsnivåerna och efterlevnaden av gällande hastighetsgränser på statliga vägar blivit allt sämre sedan 2012. Under perioden har den polisiära närvaron på vägarna minskat men ersatts av fartkameror och antalet körda mil har aldrig varit så högt.

– Här ser Transportstyrelsen en brist och kommer därför att starta ett arbete för en ökad regelefterlevnad med fokus på att utformning och regler överensstämmer med varandra. På så sätt ges trafikanterna bättre förutsättningar att göra rätt. Utifrån ett trafikantperspektiv kan det i dag vara svårt att följa hastighetsgränserna eftersom utformningen är designad för en hastighet, men hastighetsgränsen är satt till en lägre nivå, säger Hans Yngve Berg.

Av de 253 omkomna var 196 män och 57 kvinnor (77 procent män). Förutom omkomna ledde vägtrafikolyckor under 2017 till att 2 275 personer skadades svårt och 17 387 skadades lindrigt, allt enligt polisens rapportering om olyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått. På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om vägtrafikskador, www.trafa.se/vagtrafikskador.

Om de omkomna delas upp i ålderskategorier var en knapp fjärdedel 0–24 år, en fjärdedel 25–44 år, en fjärdedel 45–64 år och en dryg fjärdedel 65 år och äldre. Tio var under 18 år men i relation till åldersgruppernas storlek är risken att omkomma i trafiken störst bland unga vuxna 18 – 24 år och bland de äldsta, 75 år och äldre.

Olycksorsakerna skiljer sig mellan åldersgrupperna, bland de som är 75 år och äldre är hälften av de omkomna oskyddade trafikanter, främst cyklister och gående, bland unga vuxna är olyckor i bil dominerande.

39 procent av de omkomna var inblandade i singelolyckor, 17 procent omkom i mötesolyckor mellan två motorfordon följt av 15 procent i kollision mellan motorfordon och fotgängare.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.