Nästa artikel
Bilhandelns konkurrensreglering ses över av EU-kommissionen
NYHETER

Bilhandelns konkurrensreglering ses över av EU-kommissionen

Publicerad 13 oktober 2020 (uppdaterad 13 oktober 2020)
I maj 2022 löper märkesbilhandelns konkurrensreglering ut och EU-kommissionen har inlett arbetet med ett nytt avtal. Branschens olika aktörer, däribland MRF, intar nu som bäst sina positioner inför det beredningsarbete som EU:s konkurrensdirektoriat påbörjat.

Märkesbilhandelns konkurrensreglering är ett gruppundantag med riktlinjer som löper ut 31 maj 2022 och står därför inför en översyn från EU-kommissionens sida. Branschens olika aktörer, däribland bilhandels- och verkstadsorganisationen Motorbranschens Riksförbund (MRF), intar som bäst sina positioner inför det beredningsarbete som EU:s konkurrensdirektoriat påbörjat.

Som en del av arbetet har MRF som medlem av den nybildade europeiska lobbyalliansen, Alliance of European Car Dealers and Repairs, AECDR, tagit fram ett första policydokument som ska användas gentemot EU:s konkurrensdirektoriat i det fortsatta arbetet med gruppundantaget för bilhandeln mot EU-kommissionen. 

I policydokumentet har AECDR lyft fram tre huvudområden; agentförfarande, nya försäljningskanaler och investeringskrav på återförsäljare samt datadelning för det fortsatta lobbyarbetet med att skapa rättvisa affärsförutsättningar. 

Frågan om eftermarknaden lämnas helt öppen eftersom den omfattas av ett separat gruppundantag som kommer att ses över med start under 2021 för att träda i kraft 2023.

– Däremot är det AECDR:s slutsats att ett nytt och mer till nutid anpassat gruppundantag med tillhörande riktlinjer kommer att gälla för märkesbilhandeln från och med 1 juni 2022, förklarar Tommy Letzén, VD för MRF, inför de stundande överläggningarna kring de förarbeten som nyligen har lämnats till EU-kommissionens konkurrenskommissionär Margarethe Vestager.

Detta huvudpunkterna i AECDR:s policydokument.

Agentförsäljning är en försäljningskanal som alltjämt befinner sig i en utvecklingsfas. Men i takt med att fler fordonstillverkare överväger distributionsformen är det viktigt att området regleras. I grunden handlar det om hur det ekonomiska risktagandet ska fördelas mellan agent och huvudman vid försäljningen. Man vill även ha riktlinjer för säljbefrämjande investeringar samt ett klargörande om man som fristående distributör samtidigt kan agera agent för olika konkurrerande leverantörer.

En allt större frågeställning är hur informationsutbytet ska ske vid parallella distributionskanaler för fortsatt fungerande konkurrens. Från AECDR:s sida vill man säkerställa att alla får del av den strategiska informationen och inte att den förbehålls en part eller begränsas för någon. På motsvarande sätt vill man säkerställa att återförsäljare inte tvingas till investeringar som är svåra att försvara vid en ökad direktförsäljning. 

En annan punkt är avtalskravet på att minst 80 procent av de avtalade inköpen av varor och tjänster ska ske från fordonstillverkaren. Enligt AECDR är denna punkt inte tillämpbar eftersom andra inköp inte sker på grund av logistiska skäl i nuläget. Men den är intressant i ett längre perspektiv där det ställs krav på hållbarhet och en fungerande inbördes konkurrens. Gruppundantagets huvudsyfte bygger på Romfördraget med konkurrens på lika villkor, fri företagsamhet samt valfrihet som ska vara konsumenten och marknadens parter tillgodo.

Den sista punkten i policydokumentet avser den kommersiellt intressanta kunddatan och hur den ska delas samt tillgängliggöras parterna emellan i syfte att effektivisera affärsprocessen samt för att förbättra produkter och logistik. AECDR:s noterar även att fordonstillverkarna och andra affärsidkare är intresserade av åtkomst till datan för att kunna kartlägga behov och inköps-/konsumtionsvanor. Här krävs en fungerande lösning som gör att data kan delas i realtid för att både återförsäljare och verkstadsled skall kunna tjänsteutveckla och behålla kundrelationen. 

– Resultatet av den process som pågår nu är avgörande för många märkesåterförsäljares framtid, ska man våga gasa eller tvingas bromsa. Personligen tror jag att bilbranschens olika parter bör göra sig starkare tillsammans för att möta de hot som kan komma från stora tredjepartsspelare som Amazon, Google med flera som vill ta över framtida kunddialog, avrundar Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.