Nästa artikel
Låga hastighetsbegränsningar följs inte
NYHETER

Låga hastighetsbegränsningar följs inte

Publicerad 3 maj 2018 (uppdaterad 3 maj 2018)
När nu VTI presenterar mätningarna från 2017 om hur hastighetsefterlevnaden är beskrivs resultaten väldigt olika beroende på vem som tolkat rapporten. Klart är dock att varannan kör för fort på 40-sträckor.

Mätningar under 2017 visar att problemet med hastighetsöverträdelser kvarstår, framför allt på 40- sträckor. Nästan hälften kör för fort vilket ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd, skriver VTI i ett pressmeddelande medan NTF inleder sitt med om alla gator som idag är skyltade 50 km/tim skulle skyltas om till 40 km/tim skulle det kunna spara cirka 5 liv, 83 allvarligt skadade och 12 mycket allvarligt skadade per år.

Problemet, som VTI pekar på, är just det att en omskyltning som inte följs inte ger den effekt som en sänkning teoretiskt ska ge och därför varierar siffrorna från 17 färre omkomna till fem, beroende på vilken verklig hastighetssänkning en omskyltning skulle ge.

I botten för dagens trafiksäkerhetsarbete ligger att riksdagen år 2009 fattade ett målbeslut om att antalet omkomna i vägtrafiken skulle halveras under perioden 2007–2020. För att följa upp detta studeras utvecklingen av bland annat hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet i tätort. Mätningar av trafikanternas hastighetsval i tätort har gjorts årligen sedan 2012. Därutöver, vilket VTI dock inte nämner i sitt pressmeddelande, finns en teknisk utveckling av förarstödssystem, som exempelvis automatisk inbromsning vid olika typer av faror, vilka tas fram för såväl ökad säkerhet som av nödvändighet för den alltmer intensiva debatten om självkörande bilar.

NTF skriver att regeringen hösten 2016 gav Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av, sänkt bashastighet i tätort. Ett år senare, under hösten 2017 kom svaret. Där konstaterar Trafikanalys att en sänkt hastighet skulle få positiva effekter på de transportpolitiska målen och stadsmiljön. De förordade en sänkning av bashastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim under en femårsperiod för att ge kommunerna möjlighet att genomföra de förändringar av infrastrukturen som blir nödvändiga.

– Delmålet är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

NTF fokuserar i sitt pressmeddelande på att effekten av en hastighetssänkning på 50-sträckor till 40 är för stor för att ignorera, speciellt om man skulle få ner medelhastigheten med 10 km/tim för då skulle teoretiskt så många som 17 liv kunna sparas årligen. Dessutom, menar NTF, skulle det underlätta för kommunernas anpassning av staden till ett ökat cyklande och gående samt vara bra för miljön.

-Varför är det så tyst från Regeringen i den här frågan? Hur länge ska vi nöja oss med att konstatera att folk kör för fort och för många dödas och skadas i våra tätorter? Om vi ska halvera antalet dödade i vägtrafiken till 2020 och antalet allvarligt skadade med en fjärdedel, måste den faktiska hastigheten sänkas i våra tätorter – och det börjar bli bråttom, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

Mätningarna 2017 visar att det totalt sett var 67 procent av trafiken som höll hastighets­gränserna. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen, där endast 53 procent av trafiken höll sig under hastighetsgränsen. På 50-skyltade gator var det 66 procent som höll sig till laglig fart.

– På gator med 60 och 70 kilometer i timmen var det 81 procent som höll hastighetsgränsen i årets mätningar, vilket glädjande nog når upp till målnivån, säger Anna Vadeby. Hon konstaterar samtidigt att det är viktigt med åtgärder för att öka efterlevnaden på gator med 40 kilometer i timmen, gator där det ofta finns gott om oskyddade trafikanter som riskerar att skadas i trafiken vid för höga hastigheter.

NTF vill istället införa en ny bashastighet på 40 km/tim vilket skulle innebära att det inte behövs någon omskyltning.

-Eftersom dagens hastighetsefterlevnad är så dålig i tätort skulle en sänkning av bashastigheten få mycket positiva effekter på den faktiska hastigheten eftersom det skulle påskynda kommunernas infrastrukturförändringar. Vi kan inte bara titta på skylten. Vi måste få till en tydligare vägutformning. Det skulle ge färre fortkörningar och bättre anpassade städer för gående och cyklister, avslutar Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

Sammanfattningsvis konstaterar VTI att de genomsnittliga hastigheterna i tätort ligger under gällande hastighetsgränser. Bristande hastighetsefterlevnad är trots detta fortfarande ett problem, framförallt på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen.
 

Om studien

Mätningarna genomfördes på det kommunala huvudväg­nätet med hastighetsgränser 40–70 kilometer i timmen. Genomförandet gjordes med radar av personal från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, på 23 olika orter i Sverige under september 2017. På varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 69 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.